വെള്ളിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 09, 2012

കടങ്കഥകള്‍ -5

കടങ്കഥകള്‍ -5
1.വഴിത്തളന്തനും ചന്തക്കുപോയി
   വാളാവളഞ്ചനും ചന്തക്കുപോയി
   മുതുകത്തുപുണ്ണനും  ചന്തക്കുപോയി
    ചാരത്തിപൂളനും ചന്തക്കുപോയി
2.വാലുണ്ട് താനും കുരങ്ങല്ല താനും
   മുള്ളുണ്ട്  താനും മുരിക്കല്ലതാനും
   പൂണൂലുണ്ട്താനും പട്ടരല്ലതാനും
   പാലുണ്ട് താനും പശുവല്ലതാനും
3.വാലേ നീലാംബുജം വയറൊരുസരസം
   മാറത്തു ഗര്‍ഭം കൈരണ്ടു ശൂലഭാഗം
   അഗ്നിയില്‍മുഴുകി നീരാടി
   അന്നത്തിന്‍പുറത്തെഴുന്നള്ളും
   ഭഗവാന്‍ മഹാവിഷ്ണു ദേവന്മാര്‍
   ഇവരാരുമല്ല-എന്നാലാര്?
4.വെളുവെളുത്തിരിക്കും
   ചുരുളുചുരുളായിരിക്കും
    ഒച്ചയില്‍ മികച്ചിരിക്കും
    ഭൂതപിശാചുക്കളെയകറ്റും
5.വെള്ളത്തിലിട്ടാലെന്നെ കാണില്ല
  തീയിലിട്ടാല്‍ പടപടപടപട
  ഞാനൊരു വീട്ടില്‍ കയറാതിരുന്നാലും
  അധിവസിച്ചാലും കലഹം തന്നെ
  എന്നാലെന്‍ പേരു പറയാമോ?