വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 13, 2012

ശുഭാപ്തിവിശ്വാസി

ഒരു ശുഭാപ്തിവിശ്വാസി എല്ലാ അപകടങ്ങളിലും അവസരം കാണുന്നു .ഒരു  ദോഷൈക ദൃക്ക് എല്ലാ  അവസരങ്ങളിലും അപകടം  കാണുന്നു     -വിന്‍സ്ടന്‍ ചര്‍ച്ചില്‍